Теренски, лабораториски и кабинетски геотехнички истражни работи

Теренски, лабораториски и кабинетски геотехнички истражни работи

p1m_proekt
Градежен Институт Македонија по барање на Инвеститорот: „Југохром Фероалојс“ – Јегуновце во текот на месец Февруари и Март 2015 година реализира теренски, лабораториски и кабинетски геотехнички истражни работи за комплекс за отпрашување на погон - 2, при што е изработен соодветен Елаборат за извршените геотехнички истражувања и испитувања. Овој вид на документација е база за сите понатамошни анализи, приказ на евентуални геотехнички ризици(ако постојат на локацијата) и укажување на проектантот за очекуваниот ранг на дозволената носивост и слегања на подтлото предвидено за изградба на погонот при предлог димензии на фундаментите.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.