ГИМ во посета на Словачките брани

Новости

ГИМ во посета на Словачките брани

CEIM Visit to Slovakian Dams
Пет претставници на ГИМ неодамна имаа уникатна и непроценлива можност да ги посетат браните во Словачка. Целта на оваа посета беше да се стекнат со знаење за изградбата и искористувањето на браните во Словачка и притоа да се разменат различните искуства. Патувањето траеше 5 дена, во периодот од 5-10 Мај 2014, и беше во организација на Македонскиот комитет за високи брани.