Градежен институт Македонија e надзор над реконструкција и надградба на делницата Смоквица-Гевгелија

Новости

Градежен институт Македонија e надзор над реконструкција и надградба на делницата Смоквица-Гевгелија

Civil Engineering Institute Macedonia supervise the reconstruction and upgrade of the section Smokvica-Gevgelija
Со изградбата на оваа делница, поврзувањето меѓу Македонија и Грција ќе биде многу подобрено и конечно ќе биде овозможено завршувањето на автопатот А1. Проектот предвидува продолжување со реконструкција на постојниот коловоз и тоа лево коловозот на автопатот А1 (Е75) потточка Смоквица - Прдејци и право коловозот на потточка Негорци - Гевгелија. Соодветно на тоа, уште една лента, на веќе постојниот автопат од пет ленти ќе биде изградена, со цел да се добие целосен автопатот со вкупно шест ленти (три ленти во секоја насока). Овој Коридор е важен елемент на основни транспортна мрежа од Грција до Австрија.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.