Tеренски, лабораториски и кабинетски инженерскогеолошки истражни работи

Новости

Tеренски, лабораториски и кабинетски инженерскогеолошки истражни работи за потребите за основен проект за изградба на експресен пат Штип – Кочани

Civil Engineering institute Macedonia will upgrade the dock in Bar, Montenegro
Градежен Институт Македонија по барање на Јавно Претпријатие за Државни Патишта на Република Македонија во период од месец Август до месец Октомври 2015 година реализира теренски, лабораториски и кабинетски инженерскогеолошки истражни работи за потребите за основен проект за изградба на експресен пат Штип – Кочани, при што во две фази се изработени соодветен број на елаборати за трасата и објектите на трасата по извршените детални инженерскогеолошки истражувања и испитувања.

 
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.