Идеен проект и Студија за оценка на влијанието врз животната средина

Идеен проект и Студија за оценка на влијанието врз животната средина за брана на река Слупчанска

Брана.JP0G
Градежен Институт Македонија АД Скопје потпиша договор за Изработка на техничка документација – Идеен проект и Студија за оценка на влијанието врз животната средина за брана на река Слупчанска. Целта на Основниот проект е да преку статичка-динамичка анализа се докаже висок степен на сигурност на браната. Идејата за изградба на брана и акумулација на река Слупчанска, според расположивата документација е покрената пред околу 20 години и главна цел била водоснабдување на Куманово со вода за пиење.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.