Надзор на изградба на мост над реката Брегалница на регионален пат

Надзор на изградба на мост над реката Брегалница на регионален пат R1309, делница Кочани - Зрновци Општина Зрновци

ftjdtjftjj<
Мостот на реката Брегалница на регионалниот пат П1309 Кочани-Зрновци за време на поплавите претрпе вертикална деформација (до 40 сантиметри). Обемот на потребите за рехабилитација и градежни работи вклучува: фаза пред изградба, рехабилитација и изградба, завршни работи.
Целта на надзорните услуги е да се обезбеди висок квалитет на рехабилитација и градежни работи како и изведба на работите во целосна согласност со проектот, техничките спецификации и другите договорни документи.