АКК

Сектор АКК (агрегат, камен и керамика)

Сектор за Агрегат, Камен и Керамика (АКК)

  • Врши испитување и одредување на физичко - механички, хемиски и минералошко петрографски карактеристики на технички камен за градежни и архитектонско - украсни цели.
  • Врши испитување и одредување на физичко - механички, хемиски и минералошко петрографски карактеристики на фракциски поделен природен, речен и дробен камен агрегат за производство на агрегат за бетон, асфалт, малтери и друга примена во градежништвото.
  • Врши испитување и одредување на физичко - механички, хемиски и минералошко петрографски карактеристики на несепарирани природни, речени мешавини агрегат за производство на агрегат за бетон, малтери и друга примена во градежништвото.
  • Издавање потврди за квалитет (атест) на сепарирани агрегати и за несепарирани природни, речени мешавини.
  • Врши испитување и одредување на физичко - механички, хемиски и минералошко петрографски карактеристики на фракциски поделен крупен дробен агрегат за изработка на толчанички застор за железница.
  • Испитува градежни керамички производи (цигли, блокови, керамиди и др.), фина украсна керамика (керамичкип почки), огноотпорни материјали и суровини за производство на керамика.
  • Советодавни услуги за подобрување на квалитетот на сепарираните камени материјали како и за зголемување на ефикасноста и ефективноста при производството на сепарирани дробени камени агрегати.
  • Советодавни услуги при оторање на нов коп за изборот на соодветно дробилично построение во зависност од квалитетот на суровиот камен.
  • Советодавни услуи при избор на локација за дробиличните постоенија и сепараторите.
  • Советодавни услуги за подобрување на квалитетот на градежни керамички производи како и за зголемување на ефикасноста и ефективноста при нивно производство.