Градежни работи

Сектор за Градежни работи

Услугите на Секторот за Градежни работи вклучуваат:

  • Врши услуги на изведба на оперативни специјалистички работи од областа на градежништво
  • Врши работи на управување со градба на објекти, врши санација на објекти и конструкции, изведува градежно занатски работи
  • Врши реконструкција, адаптација и санација на стопански, станбени и други објекти од високоградба и нискоградба
  • Врши санација на хидротехнички објекти: брани, насипи, канали, базени, тунели и резервоари
  • Обезбедува антикорозивна заштита на материјали и конструкции
  • Обезбедува противпожарна заштита на материјали и конструкции
  • Изведува завршни работи во градежништвото: фасадерски, изолатерски и други видови работи
  • Изработува подови за индустриски и за спортски објекти од епоксиди, гума, полиуретан, полиестер, бетон и други материјали
  • Врши комплетна санација на објекти од земјотреси, пожари, експлозии, слегнувања или од дејство на хемиски агресивна средина