Корпоративни услуги

Корпоративни услуги

Корпоративните услуги ги обезбедуваат основните услуги за поддршка на ГИМ и одржување на внатрешната конзистентност.

  • Сектор Правни работи и човечки ресурси обезбедува сеопфатен пакет на управување со човечки ресурси како и советодавни услуги и поддршка на сите правни прашања.
  • Сектор Финансии врши спектар на услуги поврзани со финансии и буџет преку системи, процеси и извештаи.
  • Сектор Услуги гарантира ефикасна организација и обезбедување на квалитетни заеднички услуги во однос на одржување, обезбедување и заеднички услуги.
  • Сектор Механизација обезбедува квалитетно сервисирање на механизацијата, работилничка подготовка и транспортни услуги.
  • Оддел за ИТ поддршка – овозможува остварување на активностите на ГИМ преку распределба на соодветна компјутерска инфраструктура како и подобрување на електронската соработка, работниот тек и управување со електронската евиденција.