Домашни проекти

Домашни проекти

Pеконструкција на Брана Слатино

Реконструкција на Брана Слатино, вклучително со сите придружни објекти со што е овозможена нејзината функција ...

Проектна документација за реконструкција со надградба и доградба на конгресен центар

Градежен Институт Македонија изработи проектна документација за Реконструкција со надградба и доградба на Конгресен центар ...

Надзор на целосна реконструкција на мост на река Брегалница

Градежен Институт “Македонија” АД Скопје вршеше Надзор на Целосна реконструкција на мост на река Брегалница ...

Надзор на изградба на повеќенаменски центар Скопје

ГИМ потпиша договор за надзор на изградба на повеќенаменски центар Скопје вклучувајќи подземен сообраќај, паркиралиште, ...

Надзор на работите за изградба на брана Конско

Градежен Институт Македонија потпиша Договор за услуги за вршење на надзор на работите за изградба ...

Проектна документација за рехабилитација на државен пат

Предмет на проектната програма е да се даде решение за рехабилитација на постоешкиот коловоз со ...

Изработка на основни проекти за изградба на улици и патишта

ГИМ потпиша договор за Изработка на основни проекти за изградба на улици и патишта - ...

Надзор на изградба на мост над реката Брегалница на регионален пат

Мостот на реката Брегалница на регионалниот пат П1309 Кочани-Зрновци за време на поплавите претрпе вертикална ...

Идеен проект и Студија за оценка на влијанието врз животната средина

Градежен Институт Македонија АД Скопје потпиша договор за Изработка на техничка документација – Идеен проект ...

Геотехнички истражни работи за изградба на пруга Кичево – Лин ( Албанија)

Изградба на пругата Кичево – Лин, граница со Албанија, дел од Коридорот 8. Кичево-Лин е ...

Теренски, лабораториски и кабинетски геотехнички истражни работи

Градежен Институт Македонија по барање на Инвеститорот: „Југохром Фероалојс“ – Јегуновце во текот на месец ...

Изградба на зграда на АД ЕЛЕМ

Во јуни 2013 година, АД ЕЛЕМ даде овластување за изградба на нивната административна зграда на ...

Проектна документација за наплатни станици на автопати

Цел и предмет на проектот е изработка на техничка документација за наплатни станици со која ...

Проектна документација за експресен пат (полуавтопат) Штип-Кочани

Изработка на проектна-техничка документација за експресен пат и тоа од Штип (Три чешми) до Кочани ...

Надзор на делници Дојран-Николич и Делчево-Голак

Јавното претпријатие за државни патишта со кредитни средства обезбедени преку Светска банка врши рехабилитација на ...

Следење на загадувањето на подземните води инвеститорот Арцелор Митал

ГИМ подготвува на тереснки- истражни работи, лабораториски испитувања и подготовка на студии и систем за ...

Следење на загадување на подземни води за инвеститорот Макстил АД

ГИМ подготвува теренски- истражни работи, лабораториски испитувања и подготовка на студии и систем за континуирано ...

Експлоатација на речен слив на река Брегалница

Во февруари 2014 година, ГИМ започна со подготовка на експертски извештај за минерални суровини-материјали, како ...

Парк на ветерници во Богданци

Геотехничко- истражниот проект за Паркот на ветерници во Богданци започна во јуни 2014 година и ...

Санација и ревитализација свлечишта во нестабилна зони

Во јуни 2014 година, ГИМ започна да работи на деталните планови за свлечишта на земјиштето ...

Геолошки Работи на Слано и Крупац, Црна Гора

ГИМ врши проверка на геолошки работи за поправка на завесите од дополнителни акумулации на Слано ...