Домашни проекти

Домашни проекти

Надградба на Автопатот Е75

ГИМ обезбеди истражни работи, димензионирање на структура на тротоар и технологија за изградба наменети за ...

Националнен систем за гасификација

Министерството за транспорт и врски даде одобрение за изградба на гасовод од Скопје -Kичево. Ова ...

Изградба на патот Пештани – Св. Наум

Нашиот Завод за Лабораторија во моментов работи на испитување на работите, димензионирање на т структура ...

Реконструкција на патот Липково- Матејче

Јавното претпријатие за државни патишта даде овластување за санација и реконструкција на R2133 државен пат ...

Домашна побарувачката на енергија – Хидросистем Луково Поле

Со цел да се задоволи побарувачката на енергија на Македонија, ЕЛЕМ даде одобрение за изградба ...

Тримфална Капија “Порта Македонија“

ГИМ изврши надзор на изградба на структурата на "Порта Македонија", овалстена од страна на Минстерството ...

Изградба на објект на Министерство за финансии

Во февруари 2011 година, Министерството за финансии го ангажираше ГИМ за вршење на стручен надзор ...

Плоштад “Карпошово Востание“

Општина Центар го ангажираше ГИМ во јули 2011, за обезбедување на стручен надзор над изградба ...

Уредување на Плоштад “Пресвета Богородица”

Општина Центар го ангажираше ГИМ во мај 2012, за обезбедувањ ена стручен надзор над изградба ...

Испитување на локалитет “Започ” и “Криво Долче”

ГИМ неодамна подготви геолошка и рударска документација за вршење на детални геолошки истражувања за експлоатација ...

Обезбедување на геотехнички услови за индустриски развојни зони

ГИМ спроведе стручен технички, квалитативен и квантитативен надзор во текот на извведбата на геомеханички и ...

Истражување на хидро-енергетски системи на Луково Поле

Во 2011 година, ГИМ спроведе геотехнички истражувања и испитувања на браната Луково Поле. Ова вклучува ...

Стабилност на рудник Ржаново

ФЕНИ Индустри го овласти ГИМ во 2012 година за ажурирање на геолошка и геотехничка појдовна ...

Гасовод Скопје- Кичево

ГИМ изврши детално геотехничко мапирање по должината на гасоводната оска, која има широчина од 50 ...

Систем за водоснабдување во Кочани

ГИМ гради бунари W600 / 400мм во Грдовски Орман, кои ќе се користат за системот ...

Реконструкција на Манастир “Архангел Михаил“

НУ Завод и Музеј Прилеп, го овласти ГИМ за вршење на реконструкција на источниот квартал ...

Бунари за рудник во Битола

ГИМ беше вклучен во дупчење на експлоатациони бунари во површински коп Подинска Јагленова Серија- Рудник ...

Бунари во “Живојно” РЕК Битола

ГИМ беше вклучен во дупчење на четири пробно експлоатациони бунари во "Живојно" РЕК Битола. Овој ...

Бунари за село Нерези

Министерството за економија даде овластување за дупчење на две истражно- експлоатациони дупнатини за водоснабдување на ...

Вертикална кула на брана Турија

ГИМ спроведе санација на вертикалната кула на брана Турија во Струмица, во 2012 година. Министерството ...

Геотехнички истражни работи на брана Луково Поле

Геотехнички истражни работи беа реализирани за брана Луково Поле во 2012. Овие активности беа одобрени ...