Домашни проекти

Домашни проекти

Истражно дупчење на каменолом с. Вратница

Клиентот “Омја Минерали“ го овласти ГИМ да изврши истражно дупчење на каменолом с. Вратница, Тетово. ...

Санација на брана Турија

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го овласти ГИМ за извршување на санација на инјекциона ...

Истражни работи на брана Водоча

ГИМ изврши контролно-истражни геотехнички работи на брана Водоча Струмица. Овој проект беше нарачан од Аминта ...

Отварање на Дневен центар за грижа во Прилеп

Заводот Оператива ја имаше привилегијата да изведува градежните работи за дневниот центар за грижа во ...

Понатамошни градежни работи на Трговски центар Буњаковец

Во 2013 година, ГИМ подготви техничка и проектна документација за понатамошна изградба на трговскиот центар ...

Водоснабдување на Милениумски крст

ГИМ обезбедува на инфраструктурен дизајн за водоснабдување на Милениумски крст и е задолжен за подготовка ...

Главен штаб на Гранична полиција

ГИМ изврши надзор на изградба на главниот штаб на Граничната полиција, која служи за администрација ...

Полусинтетски пеницилински плантажи

ГИМ вршеше надзор на изградбата на полусинтетски пеницилински плантажи. Работниот простор беше дизајниран во согласност ...

Изградба на Развоен Институт за Алкалоид

ГИМ ја надгледуваше изградбата на носечка, зајакна бетонска зграда за Алкалоид Скопје. Просторната организација и ...

Нови објекти во центарот на Скопје

Градот Скопје даде одобрение за голем број на објекти за изгрaдба, почнувајќи од април 2013 ...

Надзор на проекти финансирани од Светска банка

ГИМ врши на надзор на проекти финансирани од Светска банка (тендер 6 и 7). Ова ...

Нова Административна зграда

Во октомври 2013 година, ГИМ започна со обезбедување на стручен надзор за изградба на административна ...

Подобрување на Општина Ѓорче Петров

ГИМ ќе врши надзор на изградба и реконструкција на улици, патишта, пешачки патеки, тротоари, паркинзи, ...

Надградба на затворот Идризово

ГИМ ќе биде надзорик на изградба и реконструкција на објекти на казнено-поправната установа "Идризово", која ...

Рехабилитација на регионалниот пат R1203

Агенцијата за државни патишта одобри рехабилитација на регионалниот пат R1203, делот помеѓу Тетово и Јажинце. ...

Изградба на мост на река Треска

ГИМ ја надгледуваше изградбата на мостот на реката Треска, во близина на градот Пласница. Овој ...

Македонска Филхармонија Архитектонски фази

ГИМ изврши надзор на целокупните архитектонски фази за изградба на Македонската филхармонија во Скопје. Ова ...

Развој на Технолошко Индустриска зона

Во март 2009, ГИМ извврши ушт еден технички, квантитативен и квалитативен надзор на изградбата на ...

Програми за наводнување на Јужна Вардарска долина

ГИМ беше ангажиран од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за обезбедување на ...

Изградба на Владини Институции

ГИМ изврши надзор на изградба на многу институции во сопственост на Владата на Република Македонија ...

Подобрување на искористеност на вода во Злетовица

Во јуни 2005 година, ГИМ обезбеди консултантски услуги на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ...