Домашни проекти

Домашни проекти

Северна Обиколница од Оризари до Сарај

ГИМ обезбеди консултантски услуги за Фондот за магистрални и регионални патишта за скопска обиколница, делот ...

Изградба на Автопатот Гевгелија

Во периодот од октомври 2003 до декември 2005 година, ГИМ обезбеди квантитавен и квалитативен технички ...

Кејот украсен со Скејтпарк

Градот Скопје го овласти ГИМ за вршење надзор на изградба на скејтпарк на кејот на ...

Tеренски, лабораториски и кабинетски инженерскогеолошки истражни работи

Градежен Институт МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје по брање на SARDICH MC во текот на месец Февруари ...

Изработка на основен проект за нова едноколосечна пруга на делница Кичево

Градежниот институт Македонија зема учество во изработката на основниот проект кој е дел од поголема ...