Геотехнички работи

Сектор за Геотехнички работи

Услугите на Секторот за Геотехнички работи вклучуваат:

 

  • Гарантира изведба на оперативни работи од областа на истражно дупчење и експлоатациони бунари врши инекциони работи и обезбедува и други услуги во областа на геологијата и геотехниката.
  • Врши изведба на инекциони завеси на брани и други видови консолидациони работи
  • Изведува секакви видови геолошки, инженерско-геолошки хидрогеолошки и геомеханички истражни дупчења
  • Изведува бунари за експлоатација на подземни води
  • Врши геотехнички дупчења за бунари
  • Изведува армирано-бетонски шипови
  • Врши инекциони работи