Хидротехника

Сектор хидротехника

Услугите на Сектор Хидротехника вклучуваат:

 

 • Подготвува програми, тендерски и инвестиционо-технички документи за објекти од хидротехника.
 • Изработува проектни документации и ревидентски извештаи.
 • Врши квантитативен и квалитативен надзор за хидротехнички објекти.
 • Учествува во комисии за технички преглед и прием на хидротехнички објекти и објекти од друга фаза во кои се присутни хидроинсталации.
 • Организира и посредува во изградба на објекти од хидротехника.
 • Изработува студии и проекти за моделирање на реки и отворени водни текови.
 • Изготвува проекти и планови за водостопанство, планови за водоснабдување, планови за одвод на води, планови за наводнување.
 • Обезбедува услуги за дренирање на патишта: надворешен одвод,канали, пропусти и внатрешен одвод со сливници, колектори,сепаратори итн.
 • Обезбедува консултантски услуги во сите фази, планирање, програмирање, идајни проекти, главни и изведбени проекти и надзор при изведба
 • Изготвува студии, елаборати, планови и проекти за хидроенергетски системи: хидроелектрани, акумулации, брани, водни градежни објекти и врши надзор при изведба.
 • Проектира и врши надзор на системи за заштита на поплави, регулација на водотеци на одводни канали, акумулации, брани и водни градежни објекти.
 • Изготвува студии, планови и проекти за водни транспортни патишта: пловни патишта, пристаништа и постројки во пристаништа.
 • Изготвува студии, планови и проекти за системи за наводнување и системи за превземање на вода и врши надзор при изведба.
 • Изготвува планови и проекти за водоснабдување: системи за водоснабдување воградови и населби, објекти за превземање на вода, водоводна мрежа, пумпни станици, резервоари, уреди за кондиционирање и преработка на води.
 • Изготвува планови и проекти за канализација: одвод на отпадни и атмосферски води во градови и населби, сифони, подводн и колектори, пумпни станици, структурни објекти на одводни системи.
 • Изготвува студии, планови и проекти за заштита на води и водотеци, објекти за заштита на вода,уреди за пречистување на води, водни испусти и слично.
 • Обезбедува услуги за докажување на употребливост на цефководи, уреди за кондиционирање на води и уреди за пречистување на отпадни води
 • Изготвува решенија за дислокација и заштита на водоводни инсталации и канализации.