Поврзани друштва и подружници

Подружници и поврзани друштва

Во прилог на основната дејност која се состои во обезбедување на градежни услуги за клиентите и партнерите, ГИМ исто така раководи со своите подружници во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово.

Поврзани друштва на ГИМ се Фабрика Карпош, Институт за истражување во животна средина, градежништво и енергетика - ИЕГЕ, GIM Geotehnika d.o.o. Banja Luka и DOO “Građevinski Institut Montenegro” Podgorica.

 


Фабрика Карпош
download

Институт за истражување во животна средина,

градежништво и енергетика ИЕГЕ

 

GIM Geotehnika d.o.o. Banja Luka

E-mail - gim.geotehnika@yahoo.com

 

DOO “Građevinski Institut Montenegro” Podgorica

E-mail - info@gimpodgorica.me

 

Подружница на ГИМ, Република Србија

E-mail - predrag.zivkovic@gim.com.mk

 

 

Подружница на ГИМ, Босна и Херцеговина

E-mail - pero.jokanovic@gimgeotehnika.ba

dime.petroski@gim.mk

  

Подружница на ГИМ, Косово

Е-mail: aco.velevski@gim.mk