Раководители на Заводи и Сектори

 

Раководители на заводи и сектори

Uploaded image

Завод Проектирање

Александра Трајковска – Оперативен директор
aleksandra.trajkovska@gim.mk
Uploaded image

Завод Оператива

Јордан Петков – Оперативен директор
jordan.petkov@gim.mk
Uploaded image

Сектор финансии

Маријана Славковска – Раководител
marijana.slavkovska@gim.mk
Uploaded image

Сектор Механизација

Златко Боројевиќ – Раководител
zlatko.borojevic@gim.mk
Uploaded image

Завод Надзор

Александра Делиуланова Нешевска – Оперативен директор
aleksandra.deliulanova@gim.mk
Драган Стамев – Заменик оперативен директор
dragan.stamev@gim.mk
Uploaded image

Завод Геотехника

Бојан Јаневски – Раководител – Геотехничко проектирање
bojan.janevski@gim.mk
Никола Димов – Раководител – Геолошко и геомеханичко истражување
nikola.dimov@gim.mk
Uploaded image

Сектор правни работи и човечки ресурси

Татјана Ивановска – Раководител
tatjana.ivanovska@gim.mk
Uploaded image

Оддел за ИТ поддршка

Тоде Касапинов – Раководител
tode@gim.mk
Uploaded image

Завод Лабораторија

Гоце Пранговски – Оперативен директор
goce.prangovski@gim.mk
Uploaded image

Центар за развој и истражување

Дијана Ликар Димишковска – Директор
dijana.likar@gim.com.mk
Uploaded image

Сектор Услуги

Славе Трајаноски – Раководител
slave.trajanoski@gim.com.mk