Раководители на Заводи и Сектори

Раководители и заменици на сектори

Uploaded image

Завод Инженеринг

Влатко Иванов – Директор
vlatko.ivanov@gim.com.mk
Драган Стамев – Заменик директор
dragan.stamev@gim.mk
Uploaded image

Завод Оператива

Диме Петроски – Директор
dime.petroski@gim.mk
Јордан Петков – Заменик Директор
jordan.petkov@gim.mk
Uploaded image

Сектор финансии

Маријана Славковска – Раководител
marijana.slavkovska@gim.mk
Uploaded image

Сектор Механизација

Златко Боројевиќ – Раководител
zlatko.borojevic@gim.mk
Uploaded image

Завод Лабораторија

Ѓорѓи Гошев – Директор
gorgi.gosev@gim.mk
Гоце Пранговски – Заменик Директор
goce.prangovski@gim.mk
Uploaded image

Завод Маркетинг

Силјан Михајловски – Директор
siljan.makedonija@gim.mk
Дејан Метикош – Заменик директор
dejan.metikosh@gim.mk
Uploaded image

Сектор правни работи и човечки ресурси

Татјана Ивановска – Раководител
tatjana.ivanovska@gim.mk
Uploaded image

Оддел за ИТ поддршка

Тоде Касапинов – Раководител
tode@gim.mk
Uploaded image

Завод Геотехника

Ацо Велевски – Директор
aco.velevski@gim.mk
Uploaded image

Центар за развој и истражување

Златко Илијовски – Директор
geozlatko@gim.mk
Uploaded image

Сектор Услуги

Славе Трајаноски – Раководител
slave.trajanoski@gim.com.mk