Проектен менаџмент

Проектен менаџмент

Секторот Проектен менаџмент ги има следните надлежности:

 • Планирање, организирање, управување и контролирање на реализацијата на проектите со кои е задолжен од Директорот на Завод маркетинг;
 • Целосно администрирање на проектите од сите аспекти согласно ИСО и други стандарди;
 • Учество во обезбедување на работа за управување со проекти кон надворешни клиенти (изработка на пресметки за давање на понуди, следење на проектите од финансиски аспект, оперативно и запазување на рокови);
 • Одговорен за управување со големи и значајни проекти;
 • Врши анализи на пазарот за обезбедување на услуги за управување со проекти;
 • Учество во организирање и контролирање при изработка на понуди, планови и останата документација;
 • Изработува калкулации, трошковници и пресметки при реализација на проекти;
 • Организира и контролира изработка на методологии при подготовка на понуди;
 • Следење на ризици и контрола на проток на финансии кај Инвеститори и банки;
 • Учествува во преговори и изработка на договорна документација;
 • Изработува оперативни планови со детални рокови, потребни технички, кадровски, финансиски и материјални ресурси;
 • Изработува бизнис план и буџет на Секторот и учествува во изработка на бизнис планот на Заводот;
 • Формира тимови за реализација на проектите и одредување на тим лидер за конкретните проекти;
 • Учествува во обезбедување на надворешни соработници, подизведувачи и добавувачи кои е потребно да се вклучат во реализација на проектите;
 • Ги следи проектите со кои е задолжен од сите аспекти (финансиски, организациски, оперативно, рокови);
 • Учествува во креирање и реализирање научно истражувачки проекти во соработка со Центарот за истражување и развој;
 • Соработува со сите Заводи, Сектори и Оддели во компанијата при реализација на проектите;
 • Соработува со Сектор техничка подготовка и Сектор за странство;
 • Врши анализа на тековни и завршени проекти;
 • Уредно водење на софтверите и матриците за водење на проектите и ангажираност на човечки ресурси.