Промоција

Промоција

Надлежностите на овој Сектор во целост ги реализира ПНУ ИЕГЕ како надворешен консултант.

  • Го одржува и развива корпоративниот имиџ на Компанијата;
  • Ја следи состојбата, системот и организацијата на промоција на Компанијата;
  • Планира, прибира, обработува и евалуира податоци од маркетинг статистиката на компаниите кои вршат иста дејност како ГИМ во земјата и странство;
  • Изработува и спроведува посебни промотивни програми за Компанијата во земјата и странство;
  • Обезбедува квалитетни промотивни мерки за промоција на Копанијата во земјата и странство;
  • Врши стручна експертиза за креирање на промотивна политика за Компанијата во земјата и странство и
  • Изготвува стратегии за промоција на компанијата во земјата и странство.